Hovedseksjon

Elev- og utviklingssamtale

Utviklingssamtaler - ordsky

Elevene vil veiledes av kontaktlærere i forberedelsene til samtalene.  Alle foreldre vil fortsatt motta invitasjon til samtaler fra kontaktlærere.

Fra elevsamtale til utviklingssamtale

Spørsmålene under besvares av elevene i OneNote før elevsamtalen. Etter elevsamtalen skal elevene lage en presentasjon i et presentasjonsverktøy med utgangspunkt i spørsmålene, som de legger frem for foresatte og lærer på utviklingssamtalen.

Elevsamtalen

Forberedelse til elevsamtaler, det settes av tid i UDV-time:

1) Velg ut et arbeid du har vært fornøyd med og lært mye av på skolen dette året

Hvilken arbeidsprosess var du gjennom?

Hvorfor var dette vellykket?

Hvorfor lærte du mye i denne situasjonen?

2) Hvordan påvirker du det sosiale miljøet på skolen generelt og i klassen spesielt? På hvilken måte er du annerledes i klasserommet sammenlignet med i pausene? Hva gjør du for å inkludere andre i situasjoner der man jobber i grupper og i pauser?

3) Sett opp to punkter du tenker du skal ha fokus på å jobbe med fremover for å utvikle dine sosiale ferdigheter/din sosiale kompetanse. Hva kan du/foresatte/lærere gjøre for at du skal utvikle deg mest mulig?

Utviklingssamtalen

Forberedelse til utviklingssamtale, det settes av tid i UDV-time:

4) Se på tilbakemeldingene fra lærer i de ulike fagene fra høstterminen. Bruk ITs, prøver og arbeidsbøker.

Er det noen tilbakemeldinger som går igjen i flere av fagene? Hva går disse ut på?

Hvilke tror du at du kan forbedre? Hvorfor tror du dette?

Velg to råd for videre utvikling som du skal jobbe med denne våren. Hvordan tenker du at du kan jobbe for å nå disse målene?

5) Beskriv hvordan du tenker at du kan bruke tilbakemeldingene du får gjennom terminen?

6) Beskriv hva du mestrer og hva du må øve på innenfor de grunnleggende ferdighetene (lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter)? Hvordan kan du øve på dette?

7) (Gjelder 9. og 10. trinn) Du har vært på et skolebesøk på videregående. Hvilke erfaringer har du gjort deg? Virket dette som en interessant studieretning? Kan du tenke deg en annen retning neste gang?