Permisjon fra den pliktige opplæringa

Søknad om permisjon leveres til kontaktlærer eller sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk e-posten med "Søknad om fri" og skolens navn.

 

Skolen skal ta stilling til om det er forsvarlig at eleven får permisjon. Det som er forsvarlig for en elev, kan være uforsvarlig for en annen. Dersom skolen kommer til at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon, skal søknaden avslås.

Momenter ved forsvarlighetsvurderingen er blant annet:

  • Elevens prestasjoner på skolen
  • Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
  • Elevens permisjonshistorikk

Dersom skolen finner at det er forsvarlig å innvilge permisjon, skal skolen deretter vurdere om eleven faktisk kan få permisjon. Dersom skolen kommer til at de ikke kan innvilge permisjon, skal søknaden avslås. Retningslinjene sier noe om i hvilke situasjoner skolen kan innvilge permisjon, forutsatt at dette er forsvarlig, og i hvilke situasjoner skolen ikke skal innvilge permisjon.

Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver
  • Eksamener, muntlig og skriftlig

Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.

 

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

NB! Husk å skrive "Søknad om fri" og Frydenberg skole i emnefeltet når du sender e-post.

 

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Frydenberg skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo

Det kan ta opptil to uker før permisjonssøknaden er ferdig behandlet. Søk i god tid!