Hovedseksjon

Strategisk plan

Skolens ambisjoner for målene i Elev- og lærlingperspektivet i 4-års perioden og hvilke andre mål i det strategiske kartet som vektlegges for å bedre kunne nå målene i Elev- og lærlingperspektivet

Skolen er med i det nye U22 skoleområdet. U22 er et fireårig prosjekt der 14 ungdomsskoler i Oslo deltar. Frydenberg ønsker gjennom prosjektet å arbeide med å øke elevenes motivasjon og mestring, skape et raust og trygt skolemiljø og øke elevnærværet.

Beskrivelse av skolens viktigste utfordringer i perioden

Frydenberg skole sett at flere elever har et svært høyt skolefravær. Et sentralt mål for skolen i U22 prosjektet er å samarbeide med PPT for å redusere skolefravær. Et viktig tiltak for å redusere fravær er Nærværsteam. Skolen kommer også til å tilsette en miljøarbeider som sammen med et tett samarbeid med bydelene Grünerløkka og Bjerke, skal bidra til å skape et inkluderende og trygt læringsmiljø, og andre tiltak for å redusere elevenes skolefravær. Miljøarbeideren vil få et særlig ansvar for å arbeide målrettet både med enkeltelevers trivsel og skolens læringsmiljø i og utenfor undervisningstid. Vi håper at miljøarbeideren også vil ha en positiv effekt på skolefravær.

Frydenberg skole kommer også til å gjennomføre et forsøk der vi i samarbeid med bydel Grünerløkka serverer elevene frokost om morgenen. Vi tenker at dette er et viktig inkluderende, motiverende og tilhørighetsfremmende tiltak, i tillegg til at elevene får en god og sunn start på dagen.

Et annet satsingsområde for skolen er å videreføre og videreutvikle VFL (vurdering for læring). Forskning viser at prinsippene i VFL har positiv effekt på elevenes resultater. Ved å legge vekt på prinsippene i VFL i undervisning og vurdering, håper skolen at eleven kommer til å oppleve økt mestring og motivasjon, som igjen gjør dem bedre rustet til å fullføre videregående skole.

Hvordan vil skolen arbeide for å nå byrådets langsiktige resultatmål?

Det er skolens rådgiver som underviser elevene på 10. trinn i faget Utdanningsvalg. Alle elevene får også individuell veiledning før innsøking på videregående. Vi vet at rådgivningen på skolen, venners valg og råd fra familien har stor betydning for hvilket valg elevene gjør.

Frydenberg skole har identifisert arbeidet med å redusere skolefravær som en viktig faktor for at flest mulig elever skal lykkes med å gjennomføre videregående opplæring. Elever som er på skolen, som har venner på skolen, som trives sammen med lærerne på skolen, som opplever mestring på skolen, vil være godt rustet og ha nødvendig motivasjon for å lykkes på videregående skole.

Elevenes motivasjon har sammenheng med opplevelse av mestring og læring. Økt tilstedeværelse i undervisning, relevant lærestoff og nyttige tilbakemeldinger og fremovermeldinger fra lærerne vil øke elevenes mestring. Lærerne på Frydenberg bryr seg om elevene og er gode på å skape relasjoner til dem. Fra elevrådet får rektor jevnlige tilbakemeldinger fra elevene om forhold ved skolen som er viktige elevene. Et av områdene som Frydenberg skole ønsker å arbeide med de neste årene er å involvere mer i utviklingen av skolen.

Hva betyr styringsprinsippene for vår skole?

Skolen samarbeider tett med bydel Grünerløkka for gi alle ungdommene ved skolen et godt tilbud som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Alle elevene har tilbud om gratis frokost og kan spise rimelig varm lunsj hver dag. For elever som er særlig utsatte samarbeider skolen og bydel slik at elevene får dekket mat på skolen. Skolen legger også til rette for at bydelen kan ha et tilbud etter skoletid i skolens bibliotek og kroppsøvingssal. Dette er et gratis fritidstilbud der elevene kan være med i organiserte aktiviteter sammen med venner.

En av bydelens miljøarbeidere har fast tilstedeværelse på skolen. Miljøarbeideren følger opp og koordinerer arbeid med ungdom og er med på å skape tillit mellom ungdom, skole og andre samarbeidende etater. Skolen er åpen for andre aktører og lånes hyppig ut til andre organisasjoner og lag. Skolen prioritert å øke ressursen til kontaktlærerfunksjon for å kunne gi elevene våre en tettere oppfølging. I tillegg har skolen brukt ekstra ressurser i kjernefagene norsk, matematikk og engelsk for å kunne gi god tilpasset opplæring i heterogene elevgruppe.

Hvordan har skolen vektlagt lokal forankring, involvering og medvirkning og et bredt kunnskapsgrunnlag i sitt strategiske arbeid?

I utvikling av strategisk plan har fagkoordinatorer i norsk og engelsk, trinnledere og ledelsen vært med. Utkastet er presentert for lærere i plenum, og vil bli behandlet i plangruppe og av lærere på trinn. Elevrådet har også blitt involvert i arbeidet med strategisk plan og har fått komme med innspill.

Beskrivelse av prioriterte tiltak for å nå målene

Skolen prioriterer tiltak som gir elevene opplevelse av mestring, økt motivasjon og økt tilhørighet. Særlig viktig vil vet være å videreføre og utvikle samarbeidet med bydel Grünerløkka og etablere et liknende samarbeid med bydel Bjerke. For skolen er det viktig å kunne samarbeide tett med aktører i nærmiljøet til alle elevene på skolen; gi elevene på de laveste nivåene på nasjonale prøver positive mestringsopplevelser gjennom tilpassede regne- og lesekurs og lykkes med å øke elevnærværet.

Her finner du  hele Frydenberg skoles strategiske plan

Du kan lese mer om skolens satsingsområder ved å følge denne lenken.