Hovedseksjon

Klasseturer ved Frydenberg skole initiert av foresatte

Retningslinjer for klasseturer ved Frydenberg initiert av foresatte

Turen arrangeres av foresatte i samarbeid med kontaktlærer

Skolens skjema for registrering og søknad skal benyttes. Skjemaet skal være tilgjengelig i et redigerbart format på skolens hjemmesider.

Foresatte stiller sammen med lærere på klassetur

Turen skal ha maksimalt en overnatting

Det skal i utgangspunktet ikke legges opp til utenlandsturer, men dette kan vurderes dersom turen ellers oppfyller alle retningslinjene.

Turen må knyttes til ett pedagogisk opplegg – sentrale mål i kunnskapsløftet

Søknader om skoletur må være rektor i hende i god tid (senest 4 uker) før planlagt tur og før det inngås forpliktende avtaler. Driftsstyret gir rektor fullmakt til å behandle søknadene løpende.  

Elever som ikke deltar på tur følger annen klasse i reiseperioden

Skolen kan ikke godkjenne turer som er lagt til tidspunkt hvor sentrale- (eks: NP og eksamen) og interne prøver (eks. tentamen og prøvemuntlig) avvikles.

Finansiering

Skoleturene skal arrangeres slik at ingen elever hindres å delta av økonomiske grunner. Dette er i tråd med gratisprinsippet i opplæringsloven §2-15, som innebærer at det ikke kan kreves betaling av verken foreldre eller elever. Finansiering av skoleturer må derfor gjøres gjennom dugnadsarbeid og/eller anonyme gaver. Gaver og andre bidrag må være reelt frivillige. Verken elever eller foreldre skal føle seg presset til å bidra økonomisk. Alle gaver og/eller innsamlede dugnadsmidler skal anonymiseres og samles i en felles pott, for å komme alle turdeltakerne til gode. Det er ikke anledning til å øremerke gaver eller innsamlede dugnadsmidler til enkeltelever.

Skolen setter ikke av midler til klasseturer i budsjettet, men skolen dekker eventuelle vikarutgifter for lærere som stiller (maks to lærere – ordinær avlønning i forhold til overnatting). Rektor kan ikke godkjenne søknad om klassetur om ikke finansieringen er i orden og retningslinjene er fulgt. Driftsstyret kan endre rutiner og retningslinjer ved behov.

Erfaringer

Erfaringer fra tidligere års organisering og gjennomføring av turer finner du på Portalen(krever innlogging oppe til høyre på hjemmesiden). 

infosider/frydenberg-skole/infosider-for-foresatte/klassetur/