Klasseturer ved Frydenberg skole initiert av foresatte

Retningslinjer for klasseturer ved Frydenberg initiert av foresatte

Turen arrangeres av foresatte i samarbeid med kontaktlærer

Skolens skjema for registrering og søknad skal benyttes. Skjemaet skal være tilgjengelig i et redigerbart format på skolens hjemmesider.

Foresatte stiller sammen med lærere på klassetur

Turen skal ha maksimalt en overnatting

Det skal i utgangspunktet ikke legges opp til utenlandsturer, men dette kan vurderes dersom turen ellers oppfyller alle retningslinjene.

Turen må knyttes til ett pedagogisk opplegg – sentrale mål i kunnskapsløftet

Søknader om skoletur må være rektor i hende i god tid (senest 4 uker) før planlagt tur og før det inngås forpliktende avtaler. Driftsstyret gir rektor fullmakt til å behandle søknadene løpende.  

Elever som ikke deltar på tur følger annen klasse i reiseperioden

Skolen kan ikke godkjenne turer som er lagt til tidspunkt hvor sentrale- (eks: NP og eksamen) og interne prøver (eks. tentamen og prøvemuntlig) avvikles.

Finansiering

Skoleturene skal arrangeres slik at ingen elever hindres å delta av økonomiske grunner. Dette er i tråd med gratisprinsippet i opplæringsloven §2-15, som innebærer at det ikke kan kreves betaling av verken foreldre eller elever. Finansiering av skoleturer må derfor gjøres gjennom dugnadsarbeid og/eller anonyme gaver. Gaver og andre bidrag må være reelt frivillige. Verken elever eller foreldre skal føle seg presset til å bidra økonomisk. Alle gaver og/eller innsamlede dugnadsmidler skal anonymiseres og samles i en felles pott, for å komme alle turdeltakerne til gode. Det er ikke anledning til å øremerke gaver eller innsamlede dugnadsmidler til enkeltelever.

Skolen setter ikke av midler til klasseturer i budsjettet, men skolen dekker eventuelle vikarutgifter for lærere som stiller (maks to lærere – ordinær avlønning i forhold til overnatting). Rektor kan ikke godkjenne søknad om klassetur om ikke finansieringen er i orden og retningslinjene er fulgt. Driftsstyret kan endre rutiner og retningslinjer ved behov.